فارسی دوم مبحث کتابخانه کلاس ما یار مهربان

حجم فایل : 3.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 20
بنام خدا فارسی دوم دبستان
مبحث: کتابخانه کلاس ما/ یار مهربان با اضافه کردن (هم) به ابتدای کدام کلمه ی زیر ترکیبی جدید و با معنا درست نمی شود؟

1)کلاس 2)سن 3)کتاب خانه 4)راه تست1 در کدامیک از گزینه های زیر با برداشتن (هم) معنای آن از بین می رود؟

1)هم صحبت 2)همیشه 3)همراه 4)هم کار تست2 به آخر کدامیک از کلمات (ای) اضافه می شود؟

1)روباه 2)رفته 3)راه 4)ماه تست3 املای کدام یک از واژه های زیر نادرست است؟

1)مجله 2)مفید 3)ویژه 4)کاغذ تست4 تعداد نشانه های کدام کلمه درست نوشته شده است؟

1)مطالب: 6 نشانه 2)ادب : 3 نشانه
3)دقیقه: 4 نشانه 4) کتاب: 5 نشانه تست5 پایان...